Wednesday, July 27

[RE-Updated]
Hello archers, below is the new list of archers that will be going for POL-ITE.


Novice D18:

NP-Apollo:
-11B Norman
-12D Yi Qi
-14B Firdaus

NP-Chaos:
-15D Niklaus
-17A Geng Ming
-18C Henry

NP-Artemis:
-20B Clara TAN
-21D Serena
-23B Nicole

NP-Athena:
-24D Hemkhama Rai
-25D Jin Yi
-26A Qin Yu

Standard D30:

NP-Titans:
-11B Amos
-12D Bo Hao
-14B Max

NP-Perses:
-15D Sam
-17B Alfred
-18D Benjyamin

NP-Aura:
-20B Jannah
-21D Ingrid
-23B Zhuo Ning


NP-Hera:
-24C Eudy
-25B Sarah
-25C Xiao Jun 


Intermediate 50,30:


NP-Zeus:
-1B Jun Xiong
-2D Quan Jie
-4B Lek Kiang

NP-Poseidon:
-5C Teo Yee
-6B Zhong Wei
-7A Der Lun

NP-Aphrodite:
-8A Denise
-9B Adeline
-10B Hwee Ping
-Xiao Hui Individual

Open 70m:

NP-Hades:
-4B Keith
-9B Xue Ting

NP-Atlas:
-5D Kevin
-10C Dolly

Individual:
-6C Weisiong
-7D Dominic
-8A Guo Feng
- Aven 

Compound 70m:
-1B Shawn
-2B Wei Jian

Thank You.

Regards,
Keith